ImageBagaimanalah gambaran pribadi seorang muslimah yang benar-benar shalihah? Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi telah menuliskan beberapa sifat, karakter dan kepribadian seorang muslimah yang shalihah secara utuh, sebagaimana yang diajarkan oleh Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak hanya shalihah kepada Rabb-nya, akan tetapi juga shalihah di tengah-tengah keluarganya, rumah tangganya dan masyarakatnya. Berikut ini ringkasan dari apa yang beliau tulis.

WANITA MUSLIMAH TERHADAP RABB-NYA

 1. Mukminah yang sadar akan jati dirinya
 2. Senantiasa mengabdi kepada Rabb-nya
 3. Menegakkan sholat lima waktu
 4. Terkadang mengikuti sholat jamaah di Masjid
 5. Menghadiri sholat ‘iid
 6. Melakukan sholat sunnah rawatib dan sholat-sholat sunnah yang lainnya
 7. Membaguskan sholatnya
 8. Menunaikan zakat atas hartanya
 9. Berpuasa di bulan Ramadhan dan melakukan Qiyam Ramadhan
 10. Berpuasa sunnah
 11. Menunaikan ibadah haji ke Baitullah
 12. Melakukan umrah
 13. Senantiasa menaati perintah Rabb-nya
 14. Tidak berkhalwat dengan laki-laki asing
 15. Iltizam berhijab secara syar’i
 16. Menjauhkan diri sepenuhnya dari ikhtilath
 17. Tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya
 18. Tidak melakukan perjalanan jauh kecuali dengan ditemani suami atau mahramnya
 19. Senantiasa ridha terhadap qadha’ dan qadar Allah
 20. Suka bertaubat kepada Allah
 21. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap anggota keluarganya
 22. Orientasinya hanyalah ridha Allah Ta’ala
 23. Benar-benar menghayati dan mengamalkan makna ibadah kepada Allah
 24. Beraktivitas dalam rangka menolong agama Allah
 25. Komitmen terhadap kepribadian yang islami dan ajaran Islam yang dianutnya
 26. Loyalitasnya hanya kepada Allah
 27. Melakukan kewajiban amar ma’ruf nahy munkar
 28. Banyak membaca Al-Qur’an

WANITA MUSLIMAH TERHADAP DIRINYA SENDIRI

Aspek jismiyah-jasadiyah :

 1. Seimbang dan pertengahan dalam makan dan minum
 2. Rutin berolahraga
 3. Bersih badan dan pakaiannya
 4. Senantiasa menjaga kesehatan mulut dan giginya
 5. Memperhatikan perawatan rambutnya
 6. Memelihara keindahan tubuhnya
 7. Tidak bertabarruj dan berlebih-lebihan dalam memakai perhiasan

Aspek aqliyah :

 1. Senantiasa memelihara akalnya dengan ilmu
 2. Apa saja yang hendaknya dipelajari dan ditekuni oleh wanita muslimah ?
 3. Wanita muslimah rajin menuntut ilmu
 4. Jauh dari khurafat
 5. Tidak pernah berhenti membaca

Aspek ruhiyah :

 1. Iltizam dalam beribadah dan men-tazkiyah jiwanya
 2. Memilih teman-teman dekat yang shalihah dan gemar mengadakan atau menghadiri majelis-majelis iman
 3. Banyak mengucapkan doa dan dzikir yang ma’tsur

WANITA MUSLIMAH TERHADAP KEDUA ORANG TUANYA

 1. Berbakti kepada kedua orang tuanya
 2. Menyadari kemampuan kedua orangtuanya dan mengetahui kewajibannya kepada mereka berdua
 3. Senantiasa bersikap baik dengan kedua orang tuanya meskipun mereka tidak beragama Islam
 4. Sangat takut untuk mendurhakai kedua orang tuanya
 5. Berbakti kepada ibunya kemudian ayahnya
 6. Membaguskan cara berbaktinya kepada kedua orang tuanya

WANITA MUSLIMAH TERHADAP SUAMINYA

 1. Menikah sesuai aturan dan tuntunan Islam
 2. Memilih suami yang baik
 3. Taat dan berbakti kepada suaminya
 4. Berbakti kepada ibu mertuanya dan memuliakan keluarga suaminya
 5. Sayang kepada suaminya dan senantiasa berusaha membuatnya ridha
 6. Tidak membocorkan rahasia suaminya
 7. Setia di pihak suaminya dan berusaha selaras dengan pendirian dan gagasan suaminya
 8. Mendorong suaminya untuk gemar berinfaq di jalan Allah
 9. Membantu suaminya untuk taat kepada Allah
 10. Senantiasa berusaha untuk menyenangkan suaminya
 11. Berhias dan mempercantik diri untuk suaminya
 12. Bersikap lembut dan pandai berterima kasih kepada suaminya
 13. Menyertai suaminya dalam suka dan duka
 14. Menundukkan pandangannya dari selain suaminya
 15. Tidak menggambarkan wanita lain kepada suaminya sampai seolah-olah melihatnya
 16. Membuat suaminya tenteram, nyaman, dan tenang
 17. Pemaaf dan lapang dada
 18. Berkepribadian kuat dan iltizam kepada agama sepanjang hayatnya
 19. Berusaha menjadi isteri yang sukses

WANITA MUSLIMAH TERHADAP ANAK-ANAKNYA

 1. Sangat bertanggung jawab atas anak-anaknya
 2. Mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang sebaik-baiknya
 3. Memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya
 4. Memperlakukan sama dan adil antara anaknya yang laki-laki dan yang perempuan
 5. Tidak mendoakan yang buruk atas anak-anaknya
 6. Sangat memperhatikan segala hal yang bisa mempengaruhi kepribadian anak-anaknya
 7. Mengajarkan akhlaq yang mulia kepada anak-anaknya

WANITA MUSLIMAH TERHADAP KERABAT-KERABATNYA

 1. Wanita muslimah senantiasa memelihara tali silaturahim sesuai dengan tuntunan Islam
 2. Tetap menyambung tali kekerabatan meskipun kerabatnya itu tidak beragama Islam
 3. Memahami silaturahim dengan maknanya yang luas
 4. Tetap menyambung tali silaturahim meskipun mendapat tanggapan yang sebaliknya

WANITA MUSLIMAH TERHADAP PARA TETANGGANYA

 1. Wanita muslimah bersikap baik dan penyayang kepada tetangganya
 2. Gemar memberikan nasihat yang baik kepada tetangganya sesuai dengan tuntunan Islam
 3. Mencintai tetangganya sebagaimana mencintai dirinya sendiri
 4. Senantiasa bersikap dan berbuat baik kepada tetangganya, sesuai dengan kemampuannya
 5. Berbuat ihsan terhadap tetangganya meskipun ia tidak beragama Islam
 6. Mengutamakan tetangganya yang lebih dekat
 7. Berusaha menjadi tetangga yang baik bagi para tetangganya
 8. Bersabar terhadap sikap buruk para tetangganya

WANITA MUSLIMAH TERHADAP SESAMA AKHOWAT DAN PARA SAHABATNYA

 1. Mencintai para akhowat dan bersaudara dengan mereka karena Allah
 2. Tidak memutuskan persaudaraan dengan para akhowat ataupun memboikotnya.
 3. Pemaaf dan lapang dada terhadap mereka.
 4. Bersikap rendah hati kepada mereka.
 5. Suka memberi nasihat yang baik kepada mereka.
 6. Bersikap dan berbuat baik kepada mereka.
 7. Tidak memusuhi atau menyakiti mereka, dan juga tidak ingkar janji kepada mereka.
 8. Memuliakan mereka.
 9. Mendoakan mereka ketika tidak bersama-sama mereka.

WANITA MUSLIMAH TERHADAP MASYARAKATNYA

 1. Berakhlaq baik.
 2. Jujur dan tulus.
 3. Tidak berdusta dan berkata-kata buruk.
 4. Suka memberi nasihat yang baik.
 5. Suka menunjukkan dan mengarahkan orang lain kepada kebaikan.
 6. Tidak menipu atau berkhianat.
 7. Menepati janji.
 8. Menjauhi sifat nifaq.
 9. Bersifat pemalu.
 10. Pandai menjaga diri.
 11. Tidak berbuat sesuatu yang sia-sia atau tidak bermanfaat.
 12. Tidak suka mengobral kata dan membuka aib orang lain.
 13. Jauh dari sifat riya’.
 14. Bersifat dan bersikap adil.
 15. Tidak suka berbuat zhalim.
 16. Pemaaf dan lapang dada, termasuk terhadap orang yang tidak menyukainya.
 17. Tidak gembira dengan penderitaan orang lain.
 18. Tidak suka berprasangka buruk.
 19. Menghindarkan lidahnya dari ghibah dan namimah.
 20. Tidak suka mengolok-olok atau berkata-kata keji.
 21. Bersikap baik dan sopan kepada orang lain.
 22. Bersifat penyayang.
 23. Beraktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat.
 24. Peka dan empatik terhadap orang yang hidupnya menderita atau berkekurangan.
 25. Berjiwa mulia dan murah hati.
 26. Tidak mencela ketika bersedekah atau memberikan sesuatu kepada orang lain.
 27. Berjiwa lembut.
 28. Suka bermudah-mudah dan tidak suka menyulitkan.
 29. Tidak hasad.
 30. Jauh dari sikap haus publisitas dan popularitas.
 31. Jauh dari sikap berlebih-lebihan dan memaksakan diri.
 32. Kepribadiannya disukai banyak orang.
 33. Bisa menjaga rahasia.
 34. Tawadhu’ (rendah hati).
 35. Seimbang dan pertengahan dalam hal pakaian dan penampilannya.
 36. Memiliki perhatian yang besar pada urusan kaum muslimin.
 37. Memuliakan tamu.
 38. Menundukkan perilaku dan kebiasaannya pada timbangan Islam.
 39. Tidak memasuki rumah orang lain kecuali setelah mendapat ijin.
 40. Tidak meninggalkan majelis kecuali sampai urusannya dengan majelis itu selesai.
 41. Menghormati orang yang lebih tua dan orang-orang yang dimuliakan.
 42. Tidak suka menyelidikkan pandangannya pada rumah orang lain.
 43. Sebisa mungkin tidak menguap dalam majelis.
 44. Menetapi adab islami ketika bersin.
 45. Tidak menggunting dalam lipatan untuk mendapatkan kedudukan.
 46. Memilih pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaannya.
 47. Tidak menyerupai kaum laki-laki.
 48. Senantiasa mengajak kepada kebaikan.
 49. Ber-amar ma’ruf nahy munkar.
 50. Berdakwah dengan cara yang hikmah.
 51. Bergaul dengan para wanita yang shalihah.
 52. Berusaha mendamaikan kaum muslimat yang saling bermusuhan.
 53. Bersabar atas perilaku para wanita yang kurang menyenangkan dirinya.
 54. Pandai berterima kasih.
 55. Mengunjungi yang sakit.
 56. Tidak meratapi mayit.
 57. Tidak mengiringi jenazah.